Tìm kiếm
Khóa học PS - Trung tâm thiết kế đồ họa colorME
XD 30.1
26 3 41 3895
News Break app - BTCK UXUI - Landing page

2018-01-14 16:20:58 · 61 views

News Break app - BTCK UXUI - Animation 01

2018-01-14 16:20:37 · 21 views

[BTCK - XD] App Shoe by Khanh Dinh & Huong Phan

2018-01-14 16:15:31 · 99 views

App hẹn hò Destiny

2018-01-15 00:18:08 · 78 views

Google Play - Flat Design iOS

2017-12-13 22:45:17 · 98 views

[XD30.1] Buổi 3 UIUX - LingoDeer Landing page Website

2017-12-01 18:09:03 · 55 views

Blade and Soul Landing Page

2017-12-01 14:59:44 · 47 views

[XD30.1-HW03] Landing Page

2017-12-02 12:49:34 · 112 views

[XD30.1] Landing page

2017-12-02 13:58:21 · 28 views

[XD30.1-HW01] BT B3

2017-12-02 11:20:51 · 114 views

BTVN B3 - Landing Page

2017-12-01 22:31:04 · 138 views

BT3 Landing page

2017-12-07 13:27:21 · 194 views

BT 3 - Landing page

2017-12-02 11:00:58 · 267 views

Travely App Landing Page

2017-12-03 12:00:12 · 582 views

BTVN B2

2017-11-18 14:29:28 · 220 views

[XD30.1] Buổi 2 UIUX - Grafolio App

2017-11-17 13:57:20 · 85 views

Bài tập buổi 2 UXUI

2017-11-17 11:52:57 · 51 views

[XD30.1-HW01] BT B2

2017-11-18 09:03:03 · 136 views

BTVN UIUX B2

2017-11-17 14:44:13 · 118 views

Bài tập buổi 2 XD

2017-11-17 17:22:20 · 79 views

BVN UXUI buổi 2

2017-11-17 23:41:52 · 175 views

[XD] BTVN B.2

2017-11-18 10:57:46 · 75 views

[XD30.1] Buổi 1 UIUX - Music player

2017-11-11 23:45:05 · 83 views

Bài tập buổi 1 UXUI

2017-11-11 22:34:18 · 161 views

[XD30.1-HW01] Music Player Mockup

2017-11-12 12:58:27 · 117 views

music player

2017-11-12 03:25:21 · 29 views

BÀI TẬP BUỔI 1

2017-11-12 12:31:44 · 133 views

em nộp bài ạ

2017-11-11 21:57:19 · 119 views

BTVN XD buổi 1

2017-11-12 00:23:22 · 233 views

[XD] BTVN B.1

2017-11-12 11:39:41 · 65 views

[XD30.1] BTVN B1

2017-11-13 10:37:01 · 122 views

Đã hết dữ liệu để hiển thị
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BÀI TẬP BUỔI 1 Xây dựng 1 music player
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập buổi 2 Xây dựng 1 App tối thiểu 3 màn hình
Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Thiết kế một langding page Website Thiết kế một langding page Website
Hệ số 0
Không bắt buộc
Hết giờ
Thiết kế app theo phong cách Flat Design iOS Thiết kế app theo phong cách Flat Design iOS
Hệ số 0
Không bắt buộc
Hết giờ
Bài tập cuối khoá Bài tập nhóm cuối khoá