Tìm kiếm
Phạm Đắc Đông
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
18/07/2021
Liên hệ
Kỹ năng
UI 92.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
DP 1-1
Digital Painting - Hà Nội
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0