Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
Bài giữa kì - Buổi 4 hệ số 2
PR 57.1
Bài giữa kì - Buổi 4 hệ số 2

viết kịch bản

Trương Bảo Ngọc
Danh sách các bài đã nộp (5)
Hạn chót Hết giờ
Kịch bản

22-12-2019 · 1294 views

https://drive.google.com/open?id=1K0U65jrtutNAPSRvAShnHowfkWwN9JIO

21-12-2019 · 632 views

Kịch bản phim ngắn "Body shaming - Bạn đã từng?"

22-12-2019 · 8645 views

Kịch bản

21-12-2019 · 526 views

BTGK

21-12-2019 · 1174 views