Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Hoàn thành một họa tiết trang trí ứng dụng Curve Modeling
3D 1.1
Hoàn thành một họa tiết trang trí ứng dụng Curve Modeling

Hoàn thiện một họa tiết trang trí sử dụng Curve Modeling.Yêu cầu bao gồm dựng hình, làm chất liệu và render Mẫu: https://pin.it/4TQCENl

Hiếu Bùi
Danh sách các bài đã nộp (5)
Hạn chót Hết giờ
Phạm Hoài Nam

21-07-2022 · 48 views

Ornament

21-07-2022 · 79 views

BTVN B5 | 3D 1.1 | 220722

22-07-2022 · 66 views

https://drive.google.com/file/d/1XolvXljWqmk6HJjUm71QdY4OW_TMWzb6/view?usp=sharing

22-07-2022 · 23 views

Buổi 5

24-07-2022 · 16 views