Tìm kiếm
AE 91.3 (Offline) (Hà Nội)
Bài Tập Buổi 3

Tạo animation tự do sử dụng những từ khóa như: Mosaic, Shape pattern, Geometric Shapes,... tìm kiếmvà làm dạng video tương tự

Nguyễn Văn Tiến
Danh sách các bài đã nộp (5)
Hạn chót Hết giờ
Bài tập Shape Layer

19-08-2022 · 8 views

QuangAnhHw3

19-08-2022 · 9 views

BTVN B3

20-08-2022 · 1 views

BTVN Buổi 3

20-08-2022 · 3 views

BTVN B3

23-08-2022 · 5 views