BTGK

2022-11-14 18:30:17 · 13 views

Poster

2022-11-02 17:05:01 · 9 views

CV Graphic Design

2022-10-28 17:18:35 · 25 views

BTCK

2022-10-21 17:37:18 · 11 views

BTVN 2

2022-10-12 18:13:41 · 73 views

Thu Hà Nội

2022-09-30 18:15:06 · 17 views

BTCK

2022-09-23 15:53:06 · 37 views

BTVN 4

2022-09-19 17:46:42 · 13 views

BTVN 3

2022-09-09 17:11:04 · 26 views

BTVN B2

2022-09-09 16:44:36 · 10 views

BTVN 1

2022-09-04 18:12:42 · 31 views

BTVN B4

2022-08-21 11:19:18 · 6 views

BTVN B3

2022-08-20 14:39:45 · 1 views

BTVN B2

2022-08-12 18:06:43 · 6 views

BTVN B1

2022-08-12 18:05:20 · 5 views

BTCK

2022-07-01 18:56:10 · 8 views

BTGK - Chuyển cảnh

2022-06-29 19:11:14 · 10 views

BTVN B2

2022-06-14 14:34:47 · 8 views

BTVN B1

2022-06-10 02:13:59 · 19 views

Food tour

2022-06-03 17:30:40 · 20 views

Christmas Card

2022-05-27 12:47:22 · 8 views

Let's not fall in love

2022-05-20 13:33:25 · 14 views

HW2

2022-05-18 13:24:54 · 50 views

HW1

2022-05-12 21:41:11 · 17 views

BTCK

2022-05-06 19:20:59 · 16 views

Poster Concert

2022-05-03 21:13:26 · 35 views

Cuộc sống trên trạm không gian

2022-04-29 01:14:00 · 11 views

BTGK

2022-04-26 22:50:32 · 79 views

Sunflower girl

2022-04-22 13:31:26 · 16 views

BTVN B2

2022-04-18 15:55:18 · 12 views

BTVN B1

2022-04-17 11:58:07 · 13 views

PP 94.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN Buổi 1

CV Graphic Design

Bài tập về nhà buổi 2

Poster

BTVN Buổi 3

BT GIỮA KỲ

BTGK

BTVN Buổi 5

BT Cuối Kỳ

Xem bằng
PT 93.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Vũ Ngọc Hân
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

Thu Hà Nội

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3

BTVN 2

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
UI 92.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

BTVN 1

BTVN B2

BTVN B2

BTVN B3

BTVN 3

BTGK

BTVN 4

BTCK

BTCK

Xem bằng
AE 91.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Bài Tập Buổi 1

BTVN B1

Bài Tập Buổi 2

BTVN B2

Bài Tập Buổi 3

BTVN B3

Bài tập Giữa Kỳ

BTVN B4

Bài tập Cuối Kỳ

PR 89.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lưu Tiến Huy
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Buổi 1

BTVN B1

BTVN Buổi 2

BTVN B2

BTVN Giữa kỳ

BTGK - Chuyển cảnh

BTVN Cuối Kỳ

BTCK

Xem bằng
AI 88.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

HW1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

HW2

[Buổi 3] Typography

Let's not fall in love

[Buổi 4] Màu sắc

Christmas Card

[Buổi 6] Infographic

Food tour

[Buổi 8] Tổng kết

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 87.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVN B1

BÀI TẬP BUỔI 2

BTVN B2

BÀI TẬP BUỔI 3

Sunflower girl

BÀI TẬP BUỔI 4

BTGK

BÀI TẬP BUỔI 5

Cuộc sống trên trạm không gian

BÀI TẬP BUỔI 6

Poster Concert

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK

Xem bằng