Hiếu Nguyễn

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Fpt Software Company
Học tại
Đại học FPT - FPTU
Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
2648 lượt
Số lượt thích
188 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
12/08/2019
Lần cuối Online
16-07-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI UX Toàn Diện
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI UX Toàn Diện
Liên hệ
Kỹ năng
btvn1

2023-11-18 11:01:01 · 104 views

BTCK

2023-07-25 11:04:11 · 131 views

BTVN 11

2023-06-13 15:11:52 · 377 views

BTNV 9

2023-06-06 15:51:23 · 83 views

BTVN 8

2023-06-01 19:09:11 · 12 views

BTVN 4

2023-05-18 17:34:09 · 17 views

BTVN 2

2023-05-11 17:06:02 · 7 views

BTVN 1 - UA

2023-05-09 16:46:00 · 26 views

BTVN 1

2022-07-09 11:02:37 · 74 views

ádsd

2022-06-01 19:41:56 · 52 views

fewf

2022-05-24 19:07:36 · 56 views

fsdf

2022-02-24 18:16:10 · 333 views

dads

2022-02-23 21:17:39 · 215 views

2323

2021-11-07 23:04:19 · 428 views

BTVN 1

2021-09-15 21:21:48 · 733 views

UA 7.1
UI UX Toàn Diện
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Tuyền Nguyễn
Số buổi đã học: 24 /24
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN Buổi 01

BTVN 1 - UA

BTVN Buổi 02

BTVN 2

BTVN Buổi 04

BTVN 4

BTVN Buổi 08

BTVN 8

BTVN Buổi 09

BTNV 9

BTVN Buổi 11

BTVN 11

BTCK

BTCK

Xem bằng