Bùi Quang Sơn

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
FTU
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
27/08/2018
Lần cuối Online
19 ngày trước
Liên hệ
Kỹ năng