Tìm kiếm
Đông Chí Nguyên

@dongchinguyen

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Color ME
Học tại
ColorME
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
24/01/2019
Lần cuối Online
26-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
PP 60.4
Power Point
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Trung Hiếu
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3