Tìm kiếm
Nguyễn Văn Thành

@nguyenvanthanhtna@gmail.com

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại học Công Nghiệp Hà Nội
Dự án đã thực hiện
44 dự án
Số lượt xem
9816 lượt
Số lượt thích
56 lượt
Số lượt Featured
5 lượt
Thành viên từ
15/12/2016
Lần cuối Online
28-03-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Kỹ năng
CÔ GÁI TRỒNG "DỌC MÙNG"

2019-10-11 09:23:07 · 988 views

Nguyễn Văn Thành - Buổi 1 - Pr 54.1

2019-09-15 15:10:23 · 492 views

KHI CẢ THẾ GIỚI CHỐNG LẠI BẠN

2018-05-09 10:15:29 · 228 views

MÌNH TÊN LÀ THÀNH

2017-09-13 17:56:49 · 211 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 30 [FINA]

2017-06-15 13:31:41 · 121 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 29

2017-06-15 13:09:06 · 180 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 28

2017-06-15 13:07:28 · 162 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 27

2017-06-15 13:07:08 · 156 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 26

2017-06-14 16:13:16 · 159 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 25

2017-06-14 16:04:22 · 218 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 24

2017-06-14 16:03:44 · 173 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 23

2017-06-14 15:15:47 · 193 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 22

2017-06-14 13:15:29 · 162 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 21

2017-06-14 13:14:14 · 148 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 20

2017-06-14 13:13:49 · 145 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 19

2017-06-14 10:32:42 · 150 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 18

2017-06-14 01:00:13 · 175 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 17

2017-06-14 00:38:17 · 146 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 16

2017-06-14 00:06:36 · 168 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 15

2017-06-13 23:14:11 · 157 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 14

2017-06-13 16:57:31 · 228 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 13

2017-06-13 16:29:39 · 119 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 12

2017-06-13 13:12:19 · 109 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 11

2017-06-13 11:40:50 · 223 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 10

2017-06-11 15:46:09 · 314 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 9

2017-06-11 14:10:15 · 203 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 8

2017-06-11 11:47:18 · 135 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 7

2017-06-10 20:19:15 · 187 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 6

2017-06-10 20:18:26 · 194 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 5

2017-06-10 15:53:49 · 203 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 4

2017-06-10 15:52:59 · 211 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 3

2017-06-10 13:43:32 · 191 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 2

2017-06-09 22:32:11 · 233 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 1

2017-06-08 18:53:34 · 199 views

[Ae 20.2] - Nguyễn Văn Thành - Bài tập cuối kỳ

2017-03-10 12:29:06 · 180 views

[Ai 19.3] - Nguyễn Văn Thành - Bài tập giữa kì

2017-02-28 16:50:24 · 269 views

[Ae 20.2] - Nguyễn Văn Thành - Buổi 2

2017-02-21 06:38:34 · 211 views

[Ae 20.2] - Nguyễn Văn Thành - Buổi 1

2017-02-15 22:23:51 · 238 views

[Ai 19.3] - Nguyễn Văn Thành - Brand Guideline

2017-01-20 14:36:47 · 437 views

[Ai 19.3] - Nguyễn Văn Thành - Brand Guideline

2017-01-19 14:29:24 · 311 views

[Ai 19.3] - Nguyễn Văn Thành - Buổi 5

2017-01-13 12:03:34 · 214 views

[Ai 19.3] Nguyễn Văn Thành - Buổi 3

2017-01-08 15:15:47 · 215 views

[Ai 19.3] Nguyễn Văn Thành - Buổi 2

2017-01-06 14:12:48 · 204 views

[Ai 19.3] Nguyễn Văn Thành - Buổi 1

2017-01-04 16:58:39 · 256 views

AE 20.2
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN buổi 1

[Ae 20.2] - Nguyễn Văn Thành - Buổi 1

BTVN B2

[Ae 20.2] - Nguyễn Văn Thành - Buổi 2

Bài tập giữa kì

[Ai 19.3] - Nguyễn Văn Thành - Bài tập giữa kì

Bằng Giỏi
AI 19.3
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Đức Hải
Trợ giảng:
Vũ Thu Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

NỘI QUY LỚP

BUỔI 1

[Ai 19.3] Nguyễn Văn Thành - Buổi 1

BUỔI 2

[Ai 19.3] Nguyễn Văn Thành - Buổi 2

BUỔI 3

[Ai 19.3] Nguyễn Văn Thành - Buổi 3

BUỔI 4

BUỔI 5

[Ai 19.3] - Nguyễn Văn Thành - Buổi 5

BÀI TẬP CUỐI KỲ

[Ai 19.3] - Nguyễn Văn Thành - Brand Guideline