Nguyễn Văn Thành

@nguyenvanthanhtna@gmail.com

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại học Công Nghiệp Hà Nội
Dự án đã thực hiện
48 dự án
Số lượt xem
9525 lượt
Số lượt thích
56 lượt
Số lượt Featured
5 lượt
Thành viên từ
15/12/2016
Lần cuối Online
28-03-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Kỹ năng
Buổi Buổi1Buổ

2022-05-21 15:07:24 · 3 views

Test

2022-05-18 19:24:44 · 1 views

Test

2022-05-18 19:06:43 · 2 views

Test

2022-05-18 19:05:28 · 1 views

CÔ GÁI TRỒNG "DỌC MÙNG"

2019-10-11 09:23:07 · 781 views

Nguyễn Văn Thành - Buổi 1 - Pr 54.1

2019-09-15 15:10:23 · 455 views

KHI CẢ THẾ GIỚI CHỐNG LẠI BẠN

2018-05-09 10:15:29 · 228 views

MÌNH TÊN LÀ THÀNH

2017-09-13 17:56:49 · 210 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 30 [FINA]

2017-06-15 13:31:41 · 120 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 29

2017-06-15 13:09:06 · 179 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 28

2017-06-15 13:07:28 · 161 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 27

2017-06-15 13:07:08 · 155 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 26

2017-06-14 16:13:16 · 156 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 25

2017-06-14 16:04:22 · 218 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 24

2017-06-14 16:03:44 · 172 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 23

2017-06-14 15:15:47 · 193 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 22

2017-06-14 13:15:29 · 160 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 21

2017-06-14 13:14:14 · 147 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 20

2017-06-14 13:13:49 · 144 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 19

2017-06-14 10:32:42 · 150 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 18

2017-06-14 01:00:13 · 174 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 17

2017-06-14 00:38:17 · 145 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 16

2017-06-14 00:06:36 · 167 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 15

2017-06-13 23:14:11 · 156 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 14

2017-06-13 16:57:31 · 228 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 13

2017-06-13 16:29:39 · 118 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 12

2017-06-13 13:12:19 · 109 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 11

2017-06-13 11:40:50 · 221 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 10

2017-06-11 15:46:09 · 313 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 9

2017-06-11 14:10:15 · 203 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 8

2017-06-11 11:47:18 · 133 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 7

2017-06-10 20:19:15 · 186 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 6

2017-06-10 20:18:26 · 193 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 5

2017-06-10 15:53:49 · 203 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 4

2017-06-10 15:52:59 · 210 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 3

2017-06-10 13:43:32 · 190 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 2

2017-06-09 22:32:11 · 233 views

[30 DAYS CHALLENGE] DAY 1

2017-06-08 18:53:34 · 197 views

[Ae 20.2] - Nguyễn Văn Thành - Bài tập cuối kỳ

2017-03-10 12:29:06 · 180 views

[Ai 19.3] - Nguyễn Văn Thành - Bài tập giữa kì

2017-02-28 16:50:24 · 260 views

[Ae 20.2] - Nguyễn Văn Thành - Buổi 2

2017-02-21 06:38:34 · 211 views

[Ae 20.2] - Nguyễn Văn Thành - Buổi 1

2017-02-15 22:23:51 · 237 views

[Ai 19.3] - Nguyễn Văn Thành - Brand Guideline

2017-01-20 14:36:47 · 437 views

[Ai 19.3] - Nguyễn Văn Thành - Brand Guideline

2017-01-19 14:29:24 · 310 views

[Ai 19.3] - Nguyễn Văn Thành - Buổi 5

2017-01-13 12:03:34 · 210 views

[Ai 19.3] Nguyễn Văn Thành - Buổi 3

2017-01-08 15:15:47 · 215 views

[Ai 19.3] Nguyễn Văn Thành - Buổi 2

2017-01-06 14:12:48 · 196 views

[Ai 19.3] Nguyễn Văn Thành - Buổi 1

2017-01-04 16:58:39 · 254 views

AE 20.2
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN buổi 1

[Ae 20.2] - Nguyễn Văn Thành - Buổi 1

BTVN B2

[Ae 20.2] - Nguyễn Văn Thành - Buổi 2

Bài tập giữa kì

[Ai 19.3] - Nguyễn Văn Thành - Bài tập giữa kì

Bằng Giỏi
AI 19.3
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Đức Hải
Trợ giảng:
Vũ Thu Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

NỘI QUY LỚP

BUỔI 1

[Ai 19.3] Nguyễn Văn Thành - Buổi 1

BUỔI 2

[Ai 19.3] Nguyễn Văn Thành - Buổi 2

BUỔI 3

[Ai 19.3] Nguyễn Văn Thành - Buổi 3

BUỔI 4

BUỔI 5

[Ai 19.3] - Nguyễn Văn Thành - Buổi 5

BÀI TẬP CUỐI KỲ

[Ai 19.3] - Nguyễn Văn Thành - Brand Guideline