Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
BTVN Buổi 3: TYPOGRAPHY
AI 28.5
BTVN Buổi 3: TYPOGRAPHY

làm ít nhất 1 bản typography

Nguyễn Khánh Linh
Danh sách các bài đã nộp (6)
Hạn chót Hết giờ
Typography

21-09-2017 · 31 views

Typography

18-09-2017 · 44 views

Typography - BTVN 3 AI 28.5

17-09-2017 · 127 views

BT AI B3

18-09-2017 · 40 views

Typography

18-09-2017 · 65 views

BTVN 3_AI 28.5

22-09-2017 · 21 views