Tìm kiếm
Đặng Thị Thơm

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
22/05/2018
Liên hệ
Kỹ năng
PT 36.1
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Hà Phương Thảo
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PR 36.2 (Cơ sở 5)
Premiere
Giảng viên:
Trần Quang Vũ
Trợ giảng:
Phạm Minh Đức
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1