Nguyễn Thị Vân Khánh

@vkhanhhng

Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
25/07/2019
Liên hệ
Kỹ năng
DP 111.1 (Online)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Đào Thu Trang
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 0 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /7