Vũ Xuân Trường

@GreyT

1

Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
90 lượt
Thành viên từ
04/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Liên hệ
Kỹ năng
BÀI TẬP CUỐI KỲ

2022-11-03 23:18:30 · 12 views

Bài tập giữa kì - Trường

2022-10-16 10:44:41 · 11 views

Bài tập buổi 3 - Trường

2022-10-12 21:35:38 · 18 views

BTVN BUỔI 2

2022-10-08 23:05:14 · 15 views

BÀI TẬP BUỔI 1 - AE VŨ XUÂN TRƯỜNG

2022-10-01 21:24:20 · 34 views

AE 93.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Trương Dương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài tập buổi 1

BÀI TẬP BUỔI 1 - AE VŨ XUÂN TRƯỜNG

Bài Tập Buổi 2

BTVN BUỔI 2

Bài Tập Buổi 3

Bài tập buổi 3 - Trường

Bài tập Giữa Kỳ

Bài tập giữa kì - Trường

Bài tập Cuối Kỳ

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Xem bằng