Dương Thuý Quỳnh

@duongquynh28601mtcn@gmail.com

Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
238 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
24/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Liên hệ
Kỹ năng
Step by step

2024-02-24 23:13:50 · 31 views

Painting 1

2024-02-24 23:13:50 · 11 views

Portfolio on Color ME

2024-02-24 23:09:35 · 12 views

Portfolio on Color ME

2024-02-24 23:09:35 · 73 views

Portfolio on Color ME

2024-02-24 23:09:35 · 55 views

BÀI GIỮA KÌ

2024-01-26 23:04:08 · 17 views

BTVN BUỔI 3

2024-01-26 23:02:37 · 15 views

BTVN BUỔI 2

2024-01-20 01:38:52 · 24 views

AE 109.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Ngạc Đình Nam
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

Bài Tập Buổi 1

Bài Tập Buổi 2

BTVN BUỔI 2

Bài Tập Buổi 3

BTVN BUỔI 3

Bài tập Giữa Kỳ

BÀI GIỮA KÌ

Bài tập Cuối Kỳ

Xem bằng