Dương Thuý Quỳnh

@duongquynh28601mtcn@gmail.com

Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
15 lượt
Thành viên từ
24/09/2022
Liên hệ
Kỹ năng
BÀI GIỮA KÌ

2024-01-26 23:04:08 · 4 views

BTVN BUỔI 3

2024-01-26 23:02:37 · 3 views

BTVN BUỔI 2

2024-01-20 01:38:52 · 8 views

AE 109.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Ngạc Đình Nam
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

Bài Tập Buổi 1

Bài Tập Buổi 2

BTVN BUỔI 2

Bài Tập Buổi 3

BTVN BUỔI 3

Bài tập Giữa Kỳ

BÀI GIỮA KÌ

Bài tập Cuối Kỳ