Nguyễn Kim Ngân

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Đang làm tại
colorME Sài Gòn
Học tại
Đại Học Kinh Tế TPHCM - UEH
Dự án đã thực hiện
36 dự án
Số lượt xem
13946 lượt
Số lượt thích
17 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
06/08/2017
Liên hệ
Kỹ năng
Digital Painting - Mắt

2018-12-23 19:33:24 · 1045 views

Digital Painting - Môi

2018-12-10 00:16:39 · 868 views

Da cơ bản

2018-12-02 19:22:10 · 659 views

Digital Painting - BTVN Buổi 5

2018-11-18 19:13:17 · 759 views

Digital Painting - Buổi 4

2018-11-17 09:32:24 · 1853 views

Digital Painting - BTVN Buổi 3

2018-11-11 18:47:09 · 1763 views

Digital Painting - BTVN Buổi 2

2018-11-10 02:25:08 · 1021 views

BTVN Buoi 1

2018-11-04 10:32:15 · 743 views

Bài mẫu

2018-08-21 00:54:09 · 1125 views

30daychallenge #30

2017-09-07 02:51:19 · 170 views

30daychallenge #29

2017-09-06 00:30:15 · 102 views

30daychallenge #28

2017-09-05 00:03:45 · 144 views

30daychallenge #27

2017-09-04 00:15:29 · 186 views

30daychallenge #26

2017-09-02 23:51:45 · 96 views

30daychallenge #[24-25]

2017-08-31 23:43:46 · 128 views

30daychallenge #23

2017-08-30 23:27:18 · 195 views

30daychallenge #22

2017-08-29 19:02:45 · 141 views

30daychallenge #21

2017-08-28 02:10:04 · 138 views

30daychallenge #20

2017-08-27 22:34:00 · 146 views

30daychallenge #19

2017-08-26 23:28:05 · 139 views

30daychallenge #18

2017-08-25 00:19:52 · 107 views

30daychallenge #17

2017-08-23 18:11:53 · 139 views

30daychallenge #16

2017-08-23 01:15:41 · 114 views

30daychallenge #15

2017-08-22 00:12:15 · 176 views

30daychallenge #14

2017-08-21 00:30:37 · 74 views

30daychallenge #13

2017-08-20 03:29:17 · 101 views

30daychallenge #12

2017-08-19 16:57:22 · 148 views

30daychallenge #[9-11]

2017-08-18 15:38:38 · 210 views

30daychallenge #8

2017-08-17 01:39:50 · 193 views

30daychallenge #7

2017-08-16 00:07:20 · 318 views

30daychallenge #6

2017-08-15 18:39:27 · 123 views

30daychallenge #5

2017-08-14 22:42:30 · 128 views

30daychallenge #4

2017-08-13 16:32:27 · 180 views

30daychallenge #3

2017-08-12 20:03:48 · 128 views

30daychallenge #2

2017-08-11 22:18:56 · 243 views

30daychallenge #1

2017-08-10 17:25:08 · 143 views

PS - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
DP 41.2 (Sài Gòn)
Digital Painting - Sài Gòn
Giảng viên:
Nguyễn Quốc Toàn
Số Topic đã hoàn thành: 0 /12
DP - Danh sách chờ (Cơ sở 3)
Digital Painting - Sài Gòn
Giảng viên:
Nguyễn Quốc Toàn
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
DP 35.1
Digital Painting - Sài Gòn
Giảng viên:
Nguyễn Quốc Toàn
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0