Linh

Hồ Chí Minh

Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
08/05/2023
Liên hệ
Kỹ năng
PS 101.911 SG
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Tống Quỳnh Tiên
Trợ giảng:
Rosie
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
Birthday Buddy (Sài Gòn)
Birthday Buddy
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0