Đỗ Thị Phương Thanh
Dự án đã thực hiện
29 dự án
Số lượt xem
1394 lượt
Số lượt thích
13 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
25/07/2023
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN ID 5

2024-06-10 12:29:32 · 10 views

BTVN ID 6

2024-06-09 22:34:44 · 34 views

BTVN ID 4

2024-06-05 13:46:39 · 14 views

BTVN ID 2

2024-06-03 12:05:50 · 10 views

BTVN ID 3

2024-06-02 21:58:51 · 22 views

BTCM Pts

2024-05-27 13:58:51 · 17 views

BTVN PTS số 8

2024-05-20 14:30:57 · 33 views

BTVN PTS số 6

2024-05-18 16:57:39 · 15 views

BTVN PTS số 5

2024-05-13 19:07:53 · 78 views

BTVN PTS số 4

2024-05-10 19:11:01 · 46 views

BTVN PTS số 3

2024-05-08 16:47:51 · 119 views

BTVN AI số 8

2024-05-05 22:19:12 · 12 views

BTVN PTS số 2

2024-05-05 22:09:33 · 54 views

BTVN PTS số 1

2024-04-29 19:26:25 · 37 views

BTCM Ai

2024-04-24 19:40:02 · 94 views

BTVN S7

2024-04-17 15:28:29 · 56 views

BTVN Ai số 6

2024-04-15 11:26:20 · 51 views

BTVN số 4 AI

2024-04-10 16:05:50 · 57 views

BTVN Ai số 3

2024-04-08 16:44:03 · 53 views

BTVN Ai số 2

2024-04-05 16:40:32 · 36 views

BTVN Ai số 1

2024-04-03 16:36:50 · 32 views

BTCM POP - Đỗ Thị Phương Thanh

2024-03-29 19:37:59 · 46 views

Glassmorphism - BTCM kì 1 - Đỗ Thị Phương Thanh

2024-02-02 13:03:36 · 97 views

Kết thúc học phần Basic Art

2023-12-27 18:53:32 · 36 views

BTVN số 6/ Thanh

2023-12-17 23:00:56 · 71 views

BTVN số 4 / Thanh

2023-12-12 23:33:35 · 56 views

BTVN thứ 3 / Thanh

2023-12-10 23:16:44 · 145 views

BTVN số 2 của Thanh

2023-12-07 22:34:29 · 42 views

BTVN của Thanh

2023-12-06 15:26:36 · 21 views

GM 1
Khoá Thiết Kế Đồ Họa Đa Phương Tiện
Giảng viên:
Nguyễn Xuân An
Trợ giảng:
Academy
Số buổi đã học: 24 /212
Số Topic đã hoàn thành: 29 /32

B1 Basic Art

BTVN của Thanh

B2 Line

BTVN số 2 của Thanh

B3 Shape

BTVN thứ 3 / Thanh

B4 Form

BTVN số 4 / Thanh

B6 Ngôn ngữ thị giác

BTVN số 6/ Thanh

Tổng kết

Kết thúc học phần Basic Art

Tổng kết Fundamental

Glassmorphism - BTCM kì 1 - Đỗ Thị Phương Thanh

BTCM

BTCM POP - Đỗ Thị Phương Thanh

[Kì 2 - AI] BTVN Buổi 1

BTVN Ai số 1

[Kì 2 - AI] BTVN Buổi 2

BTVN Ai số 2

[Kì 2 - AI] BTVN Buổi 3

BTVN Ai số 3

[Kì 2 - AI] BTVN Buổi 4

BTVN số 4 AI

[Kì 2 - AI] BTVN Buổi 6

BTVN Ai số 6

[Kì 2 - AI] BTVN Buổi 7

BTVN S7

[Kì 2 - AI] BTVN Buổi 8

BTVN AI số 8

[Kì 2 - AI] Bài Tập Cuối Môn

BTCM Ai

BTVN BUỔI 1

BTVN PTS số 1

BTVN BUỔI 2

BTVN PTS số 2

BTVN BUỔI 3

BTVN PTS số 3

BTVN BUỔI 4

BTVN PTS số 4

BTVN BUỔI 5

BTVN PTS số 5

BTVN BUỔI 6

BTVN PTS số 6

BTVN BUỔI 7

BTVN BUỔI 8

BTVN PTS số 8

BTCM

BTCM Pts

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN ID 2

BTVN BUỔI 3

BTVN ID 3

BTVN BUỔI 4

BTVN ID 4

BTVN BUỔI 5

BTVN ID 5

BTVN BUỔI 6

BTVN ID 6

BÀI TẬP CUỐI MÔN