Nguyễn Minh Thư
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
161 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
05/03/2024
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Sài Gòn
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Sài Gòn
Liên hệ
Kỹ năng
[BÀI CUỐI KỲ]_DP 112.91 SG_THƯ

2024-06-06 22:50:12 · 17 views

[Bài giữa kỳ]_DP 112.91 SG_Thư

2024-05-14 16:52:37 · 24 views

Bài tập phối cảnh_DP 112.91 SG_Thư

2024-05-10 17:01:44 · 38 views

[Bài tập về nhà 3]_DP 112.91 SG_Thư

2024-05-03 17:05:18 · 15 views

[Bài tập về nhà 2_sketch+blend]_DP 112.91 SG_Thư

2024-04-26 01:15:37 · 25 views

[BÀI TẬP VỀ NHÀ 1_DP 112.91 SG]_THƯ

2024-04-22 11:58:28 · 42 views

DP 112.91 SG
Digital Painting - Sài Gòn
Giảng viên:
Nguyễn Quốc Học
Trợ giảng:
Academy
Số buổi đã học: 13 /16
Số Topic đã hoàn thành: 6 /8

Bài tập về nhà 1

[BÀI TẬP VỀ NHÀ 1_DP 112.91 SG]_THƯ

Bài tập về nhà 2

[Bài tập về nhà 2_sketch+blend]_DP 112.91 SG_Thư

Bài tập về nhà 3

[Bài tập về nhà 3]_DP 112.91 SG_Thư

Bài tập buổi 4

Bài tập phối cảnh

Bài tập phối cảnh_DP 112.91 SG_Thư

Bài giữa kỳ

[Bài giữa kỳ]_DP 112.91 SG_Thư

BT buổi 9

Bài cuối kỳ

[BÀI CUỐI KỲ]_DP 112.91 SG_THƯ

Xem bằng