Đinh Thị Hồng Thắm
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
340 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
06/03/2024
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Mockup

2024-05-19 15:18:18 · 17 views

Poster phim

2024-05-06 12:02:32 · 137 views

Bìa CD

2024-05-01 12:23:46 · 110 views

Hồng Thắm

2024-04-22 21:15:32 · 57 views

Hồng Thắm

2024-04-19 00:54:23 · 19 views

PS 112.111 SG
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Hương Mai
Trợ giảng:
Trần Anh Khoa
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài tập số 1

Hồng Thắm

Bài tập số 2

Hồng Thắm

Bài tập số 3

Bìa CD

Bài tập giữa kì

Poster phim

Bài tập cuối kì

Mockup

Xem bằng