Nguyễn Thu Trang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
.
Học tại
.
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
286 lượt
Thành viên từ
15/09/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN Buoi 5

2017-10-31 19:37:10 · 197 views

BTVN Buoi 4

2017-10-24 19:02:43 · 11 views

BTVN Buoi 3

2017-10-19 19:05:39 · 18 views

BTVN Buoi 2

2017-10-17 13:53:53 · 35 views

BTVN Buoi 1

2017-10-11 18:18:48 · 25 views

PS 29.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Lê Anh Đức
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN Buoi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN Buoi 2

BTVN B3

BTVN Buoi 3

BTGK

BTVN Buoi 4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 5

BTVN Buoi 5

BTCK