UI - UX 54.1 (Cơ sở 5)
BTVN BUỔI 2

Redesign lại 2 màn hình có sử dụng các Elements đã học

Nguyễn Thị Băng Sương
Danh sách các bài đã nộp (6)
Hạn chót Hết giờ
Using card, navigation bar and tab bar

16-09-2019 · 554 views

Louis vuiton fake

17-09-2019 · 504 views

btvn2

17-09-2019 · 477 views

BTVN 2

17-09-2019 · 1027 views

Navigation + Card / Tab bar

16-09-2019 · 728 views

Bài tập về nhà buổi 2

19-09-2019 · 550 views