AI 77.13 (Online)
[BUỔI 6] INFOGRAPHIC

Ngọc Diệp (Lys)
Danh sách các bài đã nộp (12)
Hạn chót Hết giờ
Demo BTCK

09-08-2021 · 1732 views

B6: Infographic

13-08-2021 · 190 views

BTVN

11-08-2021 · 223 views

BtapBuoi6

11-08-2021 · 315 views

bai tap

11-08-2021 · 223 views

BTCK

11-08-2021 · 218 views

Infographic

11-08-2021 · 279 views

BTCK

11-08-2021 · 222 views

BÀI TỐT NGHIỆP

15-08-2021 · 198 views

BT buổi 6

11-08-2021 · 205 views

Bố cục infographic

11-08-2021 · 605 views

BTCK demo

11-08-2021 · 552 views