Hệ số 3
Bắt buộc
Hết giờ
Bài tập cuối khóa (Nộp trước buổi 8)
PR 82.1 (Online) (Hà Nội)
Bài tập cuối khóa (Nộp trước buổi 8)

Dựng 1 video với chủ đề bất kì, áp dụng kiến thức đã học

Nguyễn Thắng
Danh sách các bài đã nộp (2)
Hạn chót Hết giờ
https://youtu.be/ntubdMWeHgI

02-12-2021 · 1413 views

BT cuối khóa

14-12-2021 · 816 views