Phạm Thị Sao Mai

Living in 0

Đang làm tại
Tạp chí Thủy sản VN
Học tại
Học viên Nông nghiệp VN
Dự án đã thực hiện
18 dự án
Số lượt xem
4347 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
01/11/2021
Lần cuối Online
14-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
Mai - BTVN 4

2022-07-19 18:46:48 · 5 views

Mai - BTVN 4

2022-07-19 18:46:43 · 10 views

BTVN b2

2022-07-12 07:52:45 · 11 views

Mai - BTVN Buổi 1

2022-07-06 07:07:05 · 52 views

bài tập cuối kì- Mai

2022-06-30 19:33:05 · 5 views

BT cuối khóa

2022-01-26 21:28:44 · 2 views

BTVN buổi 4

2022-01-19 11:55:11 · 0 views

BTVN buổi 3

2022-01-14 19:26:25 · 584 views

BTVN buổi 2

2022-01-12 16:46:40 · 373 views

BTVN buổi 1

2022-01-12 15:57:31 · 152 views

Bài tập cuối khóa

2022-01-01 23:49:09 · 87 views

BTVN 4

2021-12-21 19:18:18 · 122 views

Sao Mai - BTVN 3

2021-12-14 22:26:03 · 843 views

BT cuối khóa

2021-12-14 01:40:05 · 801 views

BTVN photoshop buổi 2

2021-12-14 01:35:48 · 120 views

Sao Mai - BTVN PTS buổi 1

2021-12-09 19:14:12 · 851 views

Phạm Thị Sao Mai - Buổi 2 - Pr821 ColorMe

2021-11-18 23:08:43 · 158 views

Phạm Thị Sao Mai - Buổi 1 - PR 82.1

2021-11-18 21:50:59 · 171 views

PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 91.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
ID 90.1 (Online)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

Mai - BTVN Buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN b2

BTVN BUỔI 4

Mai - BTVN 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

BÀI TẬP CUỐI MÔN

Xem bằng
PT 89.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Phạm Thị Hải Yến
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

BÀI CUỐI KỲ

bài tập cuối kì- Mai

Xem bằng
AI 84.5 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

BTVN buổi 1

BTVN B2

BTVN buổi 2

BTVN B3

BTVN buổi 3

BTGK

BTVN buổi 4

BTVN B5

BT cuối khóa

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 83.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN BUỔI 1

Sao Mai - BTVN PTS buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN photoshop buổi 2

BTVN BUỔI 3

Sao Mai - BTVN 3

BTVN GIỮA KỲ

BTVN 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

Bài tập cuối khóa

BTVN CUỐI KỲ

Xem bằng
PR 82.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN Buổi 1

Phạm Thị Sao Mai - Buổi 1 - PR 82.1

BTVN Buổi 2

Phạm Thị Sao Mai - Buổi 2 - Pr821 ColorMe

BTVN Buổi 4

Bài tập cuối khóa (Nộp trước buổi 8)

BT cuối khóa

Xem bằng