Nguyễn Thị Thuý Nga

@nguyenthuynga280697@gmail.com

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
.
Học tại
.
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
7750 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
17/04/2018
Lần cuối Online
20-07-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập

2020-03-19 15:10:51 · 635 views

1
0
FUN

2018-10-27 23:52:45 · 1107 views

0
0
FUN

2018-09-29 18:44:12 · 988 views

0
0
ID4

2018-08-17 14:46:19 · 840 views

1
0
BTVN5

2018-08-01 16:11:10 · 702 views

0
1
BTVN5

2018-07-30 09:59:15 · 734 views

0
1
BTVN2

2018-07-23 15:26:09 · 832 views

0
1
BTVN1

2018-07-20 13:50:51 · 841 views

0
0
BTVN7

2018-07-10 19:47:47 · 1071 views

0
0
AE 62.4
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
UI 60.1
UI - UX
Giảng viên:
Khánh Đinh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN buổi 1

Bài tập

BTVN buổi 2

BTVN buổi 3

BÀI GIỮA KÌ

BTCK Khoá UI design 60.1

Thiết kế chuyên sâu 4.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /10
Số Topic đã hoàn thành: 8 /31

BTVN PHOTOSHOP BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

BTVN BUỔI 7

BTVN7

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 1

BTVN1

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 1

BTVN2

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 3

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 4

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 4

BTVN5

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 6

BTVN5

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 7

[INDESIGN] BTVN B1

[INDESIGN] BTVN B1

[INDESIGN] BTVN B3

[INDESIGN] BTVN B4

ID4

[INDESIGN] BTVN B5

[Fundamentals] Buổi 2 - Yếu tố đồ họa

[Fundamentals] Buổi 3 - Yếu tố đồ họa (tiếp)

[Fundamentals] Buổi 4 - Luyện tập

[Fundamentals] Buổi 5 - Typography

[Fundamentals] Buổi 6 - Luyện tập

[Fundamentals] Buổi 8 - Không gian & Chất liệu

[Fundamentals] Buổi 10 - Cân nặng & Mạch thị giác

FUN

[Fundamentals] Buổi 10 - Luyện tập

[Fundamentals] Buổi 11 - Cân bằng & Tương phản

[Fundamentals] Buổi 12 - Thống nhất & Trùng lặp

[Fundamentals] Buổi 15 - Lưới

[Fundamentals] Bài tập cuối môn

FUN

Thiết kế chuyên sâu 4.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /10
Số Topic đã hoàn thành: 8 /31

BTVN PHOTOSHOP BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

BTVN BUỔI 7

BTVN7

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 1

BTVN1

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 1

BTVN2

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 3

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 4

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 4

BTVN5

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 6

BTVN5

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 7

[INDESIGN] BTVN B1

[INDESIGN] BTVN B1

[INDESIGN] BTVN B3

[INDESIGN] BTVN B4

ID4

[INDESIGN] BTVN B5

[Fundamentals] Buổi 2 - Yếu tố đồ họa

[Fundamentals] Buổi 3 - Yếu tố đồ họa (tiếp)

[Fundamentals] Buổi 4 - Luyện tập

[Fundamentals] Buổi 5 - Typography

[Fundamentals] Buổi 6 - Luyện tập

[Fundamentals] Buổi 8 - Không gian & Chất liệu

[Fundamentals] Buổi 10 - Cân nặng & Mạch thị giác

FUN

[Fundamentals] Buổi 10 - Luyện tập

[Fundamentals] Buổi 11 - Cân bằng & Tương phản

[Fundamentals] Buổi 12 - Thống nhất & Trùng lặp

[Fundamentals] Buổi 15 - Lưới

[Fundamentals] Bài tập cuối môn

FUN