Tìm kiếm
PP 89.311 ONLINE SG
BTVN BUỔI 2

Mọi người sẽ làm 4 slides với các nội dung như sau: ◼ Slide 1: Tổng hợp tất cả thông tin mọi ngườ muốn đề cập trong Slide ◼ Slide 2: Lược đi những trạng từ hoặc những từ ngữ không cần thiết để trên Slide, chỉ còn KeyWord ◼ Slide 3: Sắp xếp thông tin theo đúng Phân cấp thông tin đã học ◼ Slide 4. Sử dụng những thành phần như Bullet Point, gạch đầu, v.v tùy sức sáng tạo của mọi người để tạo điểm nhấn cho bài

Thịnh Lương
Danh sách các bài đã nộp (1)
Hạn chót Hết giờ
BTVN

19-06-2022 · 27 views