BTCK

2023-01-12 20:34:48 · 22 views

BTGK

2023-01-09 00:33:19 · 14 views

BT Before & After Lightroom

2023-01-03 20:53:03 · 7 views

Bài Tập Cuối Kì

2022-12-22 01:13:18 · 29 views

BTGK

2022-12-11 13:51:34 · 35 views

Typography

2022-12-06 00:43:50 · 17 views

Bai tap ve nha buoi 2

2022-11-30 00:45:01 · 24 views

Bài Tập Về Nhà Buổi 1

2022-11-25 01:16:50 · 39 views

Bài Tập Cuối Kỳ

2022-07-08 18:20:30 · 66 views

BTVN

2022-06-19 19:48:42 · 60 views

BTVNB1

2022-06-09 02:04:18 · 110 views

BTCM

2022-06-02 20:01:52 · 66 views

btck

2022-06-02 20:00:53 · 48 views

BTVN6

2022-05-30 19:39:40 · 71 views

btck

2022-05-26 16:58:26 · 79 views

btvbb4

2022-05-24 16:45:26 · 58 views

btvn3

2022-05-24 10:03:55 · 64 views

Bài Tập Kịch Bản

2022-05-16 22:39:44 · 79 views

Bài Tập Cuối Kì Short Flim : Ngày Chết Chóc

2022-05-16 19:25:51 · 70 views

BTVN 2

2022-04-17 18:24:03 · 6 views

Bài Tập Buổi 1

2022-04-14 23:16:14 · 74 views

Bài Tập cuối kì : Ấn phẩm truyền thông : THE BATMAN

2022-03-18 22:42:10 · 31 views

Bài Tập Giữa Kì

2022-03-01 16:41:24 · 420 views

Bài tập buồi 2

2022-02-22 12:05:51 · 73 views

Bài Tập Buổi Một

2022-02-20 20:49:30 · 70 views

PT 96.111 SG
Photography
Giảng viên:
Lê Hữu Hưởng
Trợ giảng:
Nguyễn Đức Thanh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN#01

BTVN#02

BT Before & After Lightroom

BTGK

BTGK

Bài Tập Cuối Kì

BTCK

Xem bằng
AI 95.101 SG
Illustrator
Giảng viên:
Thy Bảo
Trợ giảng:
Lê Trần Huyền Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Buổi 1

Bài Tập Về Nhà Buổi 1

Buổi 2

Bai tap ve nha buoi 2

Buổi 3

Typography

Buổi 5

BTGK

Buổi 8

Bài Tập Cuối Kì

Xem bằng
AI DANH SÁCH CHỜ SG
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 92.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE DANH SÁCH CHỜ SG
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 89.311 ONLINE SG
PowerPoint
Giảng viên:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Trợ giảng:
Thịnh Lương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN Buổi 1

BTVNB1

BTVN BUỔI 2

BTVN

BTVN BUỔI 3

BTGK

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Bài Tập Cuối Kỳ

ID 88.1 (Online)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

BTVN BUỔI 3

btvn3

BTVN BUỔI 4

btvbb4

BTVN BUỔI 5

btck

BTVN BUỔI 6

BTVN6

BTCM

BTCM

Xem bằng
PR 87.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Lưu Tiến Huy
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

Bài Tập Buổi 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

BTVN 2

BÀI GIỮA KỲ

Bài Tập Kịch Bản

BÀI CUỐI KỲ

Bài Tập Cuối Kì Short Flim : Ngày Chết Chóc

Xem bằng
PR DANH SÁCH CHỜ SG
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 85.311 ONLINE SG
Photoshop
Giảng viên:
Trần Minh Quang
Trợ giảng:
Lương Nhật Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Bài tập Buổi 1

Bài Tập Buổi Một

Bài tập Buổi 2

Bài tập Giữa kì

Bài Tập Giữa Kì

Bài tập Cuối kì

Bài Tập cuối kì : Ấn phẩm truyền thông : THE BATMAN

Xem bằng
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0