Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh

@Nguyen Quynh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Direction
Học tại
Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
867 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Thành viên từ
18/05/2017
Lần cuối Online
31-05-2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK 25.2 Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh

2017-06-29 20:42:29 · 104 views

P Arty Night - Masquedare Poster

2017-06-28 15:30:38 · 95 views

Double exposure

2017-06-27 15:16:13 · 103 views

The secret life of Walter Mitty Poster

2017-06-19 15:22:27 · 106 views

BTVN buổi 3 - LIFE Magazine

2017-06-15 00:26:47 · 118 views

BTVN buổi 1

2017-06-11 14:35:23 · 89 views

BTVN buổi 2 - Chủ đề: 5 nguyên tố ngũ hành

2017-06-11 14:30:29 · 139 views

BTVN buổi 1

2017-06-07 22:46:41 · 113 views

PS 25.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Minh Triều
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

[BUỔI 2] BTVN

BTVN buổi 2 - Chủ đề: 5 nguyên tố ngũ hành

BTVN BUỔI 3

BTVN buổi 3 - LIFE Magazine

[BUỔI 4] - BTVN

The secret life of Walter Mitty Poster

[BUỔI 5] - BTVN

Double exposure

[BUỔI 6] - BTVN

P Arty Night - Masquedare Poster

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BTCK 25.2 Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh