Tìm kiếm
UI 92.2 (Online) (Hà Nội)
BTVN B1

Redesign 02 màn hình Newsfeed & Profile của Instagram

Nguyễn Thị Băng Sương
Danh sách các bài đã nộp (16)
Hạn chót Hết giờ
UI 92.2 Huy Tran

03-09-2022 · 92 views

BTVN B1

03-09-2022 · 49 views

BTVN B1

04-09-2022 · 57 views

BTVN 1

04-09-2022 · 31 views

BÀI TÂP 01

04-09-2022 · 27 views

BTVN B1

05-09-2022 · 46 views

btvn

05-09-2022 · 21 views

BTVN - B1

05-09-2022 · 16 views

BTVN - Buổi 1

06-09-2022 · 5 views

BTVN buổi 1 - UI/UX

06-09-2022 · 11 views

BTVN1

06-09-2022 · 15 views

Redesign Instagram

07-09-2022 · 8 views

UI - BTVN - Buổi 1

07-09-2022 · 18 views

BTVN buổi 1

09-09-2022 · 9 views

BTVN 1

10-09-2022 · 10 views

BTVN Buổi 1

11-09-2022 · 4 views