Tìm kiếm
UI 92.2 (Online) (Hà Nội)
BTVN B3

Thiết kế 1 màn hình mobile có chứa đoạn văn bản (Ví dụ: Màn hình báo chí, thông tin sản phẩm, giới thiệu sản phẩm, nhật ký,...

Nguyễn Thị Băng Sương
Danh sách các bài đã nộp (11)
Hạn chót Hết giờ
UI 92.2 BTVN B3 - Huy Tran

09-09-2022 · 51 views

btvn

09-09-2022 · 30 views

BTVN 3

09-09-2022 · 26 views

BTVN Buổi 3

09-09-2022 · 29 views

BTVN3

09-09-2022 · 26 views

BTVN UI buổi 3

09-09-2022 · 16 views

BTVN B3

09-09-2022 · 19 views

BTVN 3

09-09-2022 · 12 views

BTVN 3

09-09-2022 · 10 views

UI - BTVN - Buổi 3

12-09-2022 · 11 views

btvn

13-09-2022 · 5 views