AE 93.3 (Offline) (Hà Nội)
Bài tập Cuối Kỳ

Chọn 1 trong 3 đề tài sau đó làm video ngắn khoảng 45s về chủ đề đã chọn

Nguyễn Văn Tiến
Danh sách các bài đã nộp (3)
Hạn chót Hết giờ
[AE 93.3 ] BTCK

30-10-2022 · 27 views

https://drive.google.com/file/d/1AIGhtCg5VQpbGrrz3qpz_r7KDYfiEX01/view?usp=sharing

31-10-2022 · 22 views

BÀI TẬP CUỐI KỲ

03-11-2022 · 12 views