Bùi Huệ Tâm

@tambui2812

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Đang làm tại
Sài Gòn
Học tại
Huflit
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
8709 lượt
Thành viên từ
26/03/2018
Liên hệ
Kỹ năng
btvn

2019-11-21 19:29:25 · 1261 views

BTCK

2018-08-25 09:20:12 · 1962 views

BTVN buổi 4

2018-08-18 09:46:42 · 1546 views

Cuối kỳ

2018-06-28 20:45:21 · 1752 views

Poster giữa kì

2018-06-19 16:21:55 · 1833 views

FINAL PROJECT

2018-04-26 19:32:25 · 201 views

BTVN buổi 1

2018-04-07 23:20:03 · 154 views

DP 43.2 (Sài Gòn)
Digital Painting - Sài Gòn
Giảng viên:
Nguyễn Quốc Toàn
Số buổi đã học: 4 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /15
UI 40.2 (Sài Gòn)
UI - UX
Giảng viên:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 40.2 (Sài Gòn)
UI - UX
Giảng viên:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 39.4 (Sài Gòn)
After Effects
Giảng viên:
Đào Quôc Khang
Trợ giảng:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1
ID 38.2 (Sài Gòn)
InDesign
Giảng viên:
Võ Vân Anh
Trợ giảng:
Lê Huỳnh Mai Phương
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 4

BTVN buổi 4

BTVN BUỔI 5-KHÔNG BẮT BUỘC

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ

BTCK

XD - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
XD
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 36.15 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Duy Gia Trí
Trợ giảng:
Đào Quôc Khang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /7

BTVN 1

BTVN 2 - NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BỐ CỤC

BTVN 3

BTVN 4 ( GIỮA KÌ )

Poster giữa kì

BTVN 5

BTVN 6

BTVN CUỐI KÌ

Cuối kỳ

AI 34.15 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Khanh Nguyễn
Trợ giảng:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /7

BTVN Buổi 1

BTVN buổi 1

BTVN-BUỔI 2

BTVN-3

BAI TAP 3

Nộp bài tập về nhà

Homework 3_Pathfinder & Character

FINAL PROJECT

FINAL PROJECT