Nguyễn Bảo Ngọc

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ở nhà
Học tại
THPT Yên Hòa
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
02/06/2018
Liên hệ
Kỹ năng
PR 38.2
Premiere
Giảng viên:
Phạm Minh Đức
Trợ giảng:
Lê Minh Anh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 38.2
Premiere
Giảng viên:
Phạm Minh Đức
Trợ giảng:
Lê Minh Anh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 38.2
Premiere
Giảng viên:
Phạm Minh Đức
Trợ giảng:
Lê Minh Anh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 36.1
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Hà Phương Thảo
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4