Huỳnh Nguyễn Bảo Trân

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
4714 lượt
Thành viên từ
07/09/2018
Liên hệ
Kỹ năng
BÀI TẬP CUỐI KHÓA AI

2018-10-26 16:38:03 · 1077 views

BÀI TẬP CUỐI KHÓA AI

2018-10-26 15:59:59 · 689 views

BTVN Ai Buổi 3

2018-10-12 09:35:03 · 877 views

BTVN Ai Buổi 2

2018-10-10 08:34:53 · 1453 views

BTVN Ai Buổi 1

2018-10-05 08:33:03 · 618 views

PR - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 40.13 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Lê Huỳnh Mai Phương
Trợ giảng:
Nguyễn Kim Ngân
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN Ai Buổi 1

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

BTVN Ai Buổi 2

Buổi 3 - Typography

BTVN Ai Buổi 3

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ

BÀI TẬP CUỐI KHÓA AI