Tìm kiếm
Đặng Thao Giang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Sales at 21sturban
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
9435 lượt
Số lượt thích
15 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
02/01/2019
Lần cuối Online
01-03-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Layout Design

2022-04-24 11:18:37 · 32 views

[Thao Giang]_BTVN buổi 3

2019-10-16 13:12:44 · 992 views

[Thao Giang] GRAND OPENING - MONO TALK

2019-06-20 17:51:05 · 615 views

[Thao Giang]_BTVN

2019-06-13 18:49:06 · 591 views

[Thao Giang]_BTVN

2019-05-23 18:20:58 · 634 views

[Thao Giang]

2019-05-18 19:06:53 · 495 views

[Thao Giang]_POSTERS

2019-05-14 17:56:36 · 572 views

[Thao Giang]_BTVN buổi 6

2019-04-18 17:48:19 · 496 views

[Thao Giang]_BTVN buổi 4

2019-04-13 15:56:54 · 673 views

[Thao Giang]_BTVN AI buổi 2

2019-04-09 18:03:33 · 464 views

[Thao Giang]_BTVN buổi 6

2019-03-28 17:26:21 · 558 views

[Thao Giang]_BTVN buổi 5

2019-03-26 15:36:57 · 640 views

[Thao Giang]_BTVN buổi 4

2019-03-23 17:02:53 · 635 views

[Thao Giang]_BTVN buổi 3

2019-03-21 17:47:41 · 640 views

BTVN buổi 2

2019-03-19 12:04:27 · 775 views

BTVN buổi 1

2019-03-14 14:13:48 · 623 views

Thiết kế chuyên sâu 8.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /10
Số Topic đã hoàn thành: 14 /27

Bài tập về nhà - Buổi 1 [PS]

BTVN buổi 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 2 [PS]

BTVN buổi 2

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 3 [PS]

[Thao Giang]_BTVN buổi 3

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 4 [PS]

[Thao Giang]_BTVN buổi 4

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 5 [PS]

[Thao Giang]_BTVN buổi 5

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 6 [PS]

[Thao Giang]_BTVN buổi 6

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 1

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 2

[Thao Giang]_BTVN AI buổi 2

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 3

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 4

[Thao Giang]_BTVN buổi 4

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 6

[Thao Giang]_BTVN buổi 6

FUNDAMENTAL - Buổi 1

FUNDAMENTAL - Buổi 2

[Thao Giang]_POSTERS

FUNDAMENTAL - Buổi 3

FUNDAMENTAL - Buổi 4

[Thao Giang]

FUNDAMENTALS - BUỔI 6

FUNDAMENTALS - BUỔI 7

[Thao Giang]_BTVN

FUNDAMENTALS - BUỔI 8

FUNDAMENTALS - BUỔI 9

FunDAMENTALS - BUỔI 10

FUNDAMENTALS - BUỔi 10

FUNDAMENTALS - BUỔI 11

[Thao Giang]_BTVN

BÀI TẬP CUỐI MÔN

[Thao Giang] GRAND OPENING - MONO TALK

InDesign Buổi 1

InDesign Buổi 2

InDesign Buổi 3

InDesign BTCM