Tìm kiếm
Đặng Thao Giang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
20 dự án
Số lượt xem
10271 lượt
Số lượt thích
15 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
02/01/2019
Lần cuối Online
01-03-2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN CARD

2023-04-12 16:24:32 · 7 views

BTVN UID

2023-04-07 11:19:46 · 136 views

Bài tập về nhà Buổi 4

2023-03-22 18:17:17 · 28 views

Thao Giang Đặng

2023-03-10 17:12:59 · 16 views

Layout Design

2022-04-24 11:18:37 · 36 views

[Thao Giang]_BTVN buổi 3

2019-10-16 13:12:44 · 1115 views

[Thao Giang] GRAND OPENING - MONO TALK

2019-06-20 17:51:05 · 683 views

[Thao Giang]_BTVN

2019-06-13 18:49:06 · 634 views

[Thao Giang]_BTVN

2019-05-23 18:20:58 · 665 views

[Thao Giang]

2019-05-18 19:06:53 · 558 views

[Thao Giang]_POSTERS

2019-05-14 17:56:36 · 613 views

[Thao Giang]_BTVN buổi 6

2019-04-18 17:48:19 · 518 views

[Thao Giang]_BTVN buổi 4

2019-04-13 15:56:54 · 699 views

[Thao Giang]_BTVN AI buổi 2

2019-04-09 18:03:33 · 484 views

[Thao Giang]_BTVN buổi 6

2019-03-28 17:26:21 · 589 views

[Thao Giang]_BTVN buổi 5

2019-03-26 15:36:57 · 678 views

[Thao Giang]_BTVN buổi 4

2019-03-23 17:02:53 · 661 views

[Thao Giang]_BTVN buổi 3

2019-03-21 17:47:41 · 695 views

BTVN buổi 2

2019-03-19 12:04:27 · 816 views

BTVN buổi 1

2019-03-14 14:13:48 · 640 views

UA 6.1
UI UX Nâng cao
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Tuyền Nguyễn
Số buổi đã học: 19 /24
Số Topic đã hoàn thành: 3 /8

BTVN 1

Thao Giang Đặng

BTVN 2

BTVN 4

Bài tập về nhà Buổi 4

BTVN 9

BTVN UID

BTVN 10

BTVN 12

BTVN 15

BTCK

Thiết kế chuyên sâu 8.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /10
Số Topic đã hoàn thành: 14 /27

Bài tập về nhà - Buổi 1 [PS]

BTVN buổi 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 2 [PS]

BTVN buổi 2

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 3 [PS]

[Thao Giang]_BTVN buổi 3

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 4 [PS]

[Thao Giang]_BTVN buổi 4

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 5 [PS]

[Thao Giang]_BTVN buổi 5

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 6 [PS]

[Thao Giang]_BTVN buổi 6

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 1

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 2

[Thao Giang]_BTVN AI buổi 2

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 3

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 4

[Thao Giang]_BTVN buổi 4

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 6

[Thao Giang]_BTVN buổi 6

FUNDAMENTAL - Buổi 1

FUNDAMENTAL - Buổi 2

[Thao Giang]_POSTERS

FUNDAMENTAL - Buổi 3

FUNDAMENTAL - Buổi 4

[Thao Giang]

FUNDAMENTALS - BUỔI 6

FUNDAMENTALS - BUỔI 7

[Thao Giang]_BTVN

FUNDAMENTALS - BUỔI 8

FUNDAMENTALS - BUỔI 9

FunDAMENTALS - BUỔI 10

FUNDAMENTALS - BUỔi 10

FUNDAMENTALS - BUỔI 11

[Thao Giang]_BTVN

BÀI TẬP CUỐI MÔN

[Thao Giang] GRAND OPENING - MONO TALK

InDesign Buổi 1

InDesign Buổi 2

InDesign Buổi 3

InDesign BTCM