Đặng Thao Giang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
20 dự án
Số lượt xem
11880 lượt
Số lượt thích
15 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
02/01/2019
Lần cuối Online
01-03-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI UX Nâng cao
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI UX Nâng cao
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN CARD

2023-04-12 16:24:32 · 9 views

BTVN UID

2023-04-07 11:19:46 · 364 views

Bài tập về nhà Buổi 4

2023-03-22 18:17:17 · 28 views

Thao Giang Đặng

2023-03-10 17:12:59 · 17 views

Layout Design

2022-04-24 11:18:37 · 37 views

[Thao Giang]_BTVN buổi 3

2019-10-16 13:12:44 · 1301 views

[Thao Giang] GRAND OPENING - MONO TALK

2019-06-20 17:51:05 · 861 views

[Thao Giang]_BTVN

2019-06-13 18:49:06 · 759 views

[Thao Giang]_BTVN

2019-05-23 18:20:58 · 729 views

[Thao Giang]

2019-05-18 19:06:53 · 766 views

[Thao Giang]_POSTERS

2019-05-14 17:56:36 · 676 views

[Thao Giang]_BTVN buổi 6

2019-04-18 17:48:19 · 552 views

[Thao Giang]_BTVN buổi 4

2019-04-13 15:56:54 · 762 views

[Thao Giang]_BTVN AI buổi 2

2019-04-09 18:03:33 · 525 views

[Thao Giang]_BTVN buổi 6

2019-03-28 17:26:21 · 664 views

[Thao Giang]_BTVN buổi 5

2019-03-26 15:36:57 · 755 views

[Thao Giang]_BTVN buổi 4

2019-03-23 17:02:53 · 725 views

[Thao Giang]_BTVN buổi 3

2019-03-21 17:47:41 · 776 views

BTVN buổi 2

2019-03-19 12:04:27 · 896 views

BTVN buổi 1

2019-03-14 14:13:48 · 678 views

UA 6.1
UI UX Nâng cao
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Tuyền Nguyễn
Số buổi đã học: 19 /24
Số Topic đã hoàn thành: 3 /8

BTVN 1

Thao Giang Đặng

BTVN 2

BTVN 4

Bài tập về nhà Buổi 4

BTVN 9

BTVN UID

BTVN 10

BTVN 12

BTVN 15

BTCK

Xem bằng
Thiết kế chuyên sâu 8.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /10
Số Topic đã hoàn thành: 14 /27

Bài tập về nhà - Buổi 1 [PS]

BTVN buổi 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 2 [PS]

BTVN buổi 2

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 3 [PS]

[Thao Giang]_BTVN buổi 3

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 4 [PS]

[Thao Giang]_BTVN buổi 4

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 5 [PS]

[Thao Giang]_BTVN buổi 5

BÀI TẬP VỀ NHÀ - BUỔI 6 [PS]

[Thao Giang]_BTVN buổi 6

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 1

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 2

[Thao Giang]_BTVN AI buổi 2

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 3

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 4

[Thao Giang]_BTVN buổi 4

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 6

[Thao Giang]_BTVN buổi 6

FUNDAMENTAL - Buổi 1

FUNDAMENTAL - Buổi 2

[Thao Giang]_POSTERS

FUNDAMENTAL - Buổi 3

FUNDAMENTAL - Buổi 4

[Thao Giang]

FUNDAMENTALS - BUỔI 6

FUNDAMENTALS - BUỔI 7

[Thao Giang]_BTVN

FUNDAMENTALS - BUỔI 8

FUNDAMENTALS - BUỔI 9

FunDAMENTALS - BUỔI 10

FUNDAMENTALS - BUỔi 10

FUNDAMENTALS - BUỔI 11

[Thao Giang]_BTVN

BÀI TẬP CUỐI MÔN

[Thao Giang] GRAND OPENING - MONO TALK

InDesign Buổi 1

InDesign Buổi 2

InDesign Buổi 3

InDesign BTCM