Tìm kiếm
Phạm Nhật Yến

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Không
Học tại
FLSS
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
1023 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
10/04/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
cloud study hay là mây: "sờ ta đi."

2019-05-18 20:06:16 · 527 views

BÀI TẬP GIỮA KÌ

2019-05-14 13:39:57 · 496 views

DP 47.2
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Vũ Thanh Quỳnh
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 2 /16
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

[DP] BTVN buổi 5

[DP] BTVN buổi 6

[DP] BTVN buổi 7-8

BÀI TẬP GIỮA KÌ

[DP] BTVN buổi 9

cloud study hay là mây: "sờ ta đi."

[DP] BTCK buổi 12-15

Bằng Giỏi