Tìm kiếm
Mai Ngọc Hà

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
THPT Chuyên Ngoại Ngữ
Học tại
THPT Chuyên Ngoại Ngữ
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
2055 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
14/04/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - Mai Ngọc Hà - DP 47.2

2019-06-08 09:23:09 · 482 views

BTVN B9 - Mai Ngọc Hà - DP 47.2

2019-05-21 19:57:22 · 454 views

BTVN B9 - Mai Ngọc Hà - DP 47.2

2019-05-18 11:19:23 · 395 views

BTVN B8 - Mai Ngọc Hà - DP 47.2

2019-05-14 22:10:31 · 724 views

DP 47.2
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Vũ Thanh Quỳnh
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 3 /16
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

[DP] BTVN buổi 5

[DP] BTVN buổi 6

[DP] BTVN buổi 7-8

BTVN B8 - Mai Ngọc Hà - DP 47.2

[DP] BTVN buổi 9

BTVN B9 - Mai Ngọc Hà - DP 47.2

[DP] BTCK buổi 12-15

BTCK - Mai Ngọc Hà - DP 47.2

Bằng Giỏi