Vân Giang
Đang làm tại
ColorME
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
15/07/2019
Liên hệ
Kỹ năng