Tìm kiếm
Nguyễn Ngọc Trâm

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
981 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
29/11/2019
Lần cuối Online
05-08-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Magazine

2021-07-26 20:48:20 · 104 views

CV

2021-07-21 12:39:08 · 132 views

Demo inforgraphic

2021-07-16 23:11:06 · 178 views

Sử dụng type tool

2021-07-13 23:25:37 · 129 views

Sử dụng ellipse

2021-07-07 17:55:59 · 151 views

Sử dụng pentool

2021-07-05 23:44:40 · 287 views

AI 76.15 (Online)
Illustrator
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

Sử dụng ellipse

BTVN BUỔI 1

Sử dụng pentool

BTVN BUỔI 3

Sử dụng type tool

BTVN BUỔI 4

Demo inforgraphic

BTVN BUỔI 5

Magazine

BTCK

CV

Bằng Giỏi
AI 76.15 (Online)
Illustrator
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

Sử dụng ellipse

BTVN BUỔI 1

Sử dụng pentool

BTVN BUỔI 3

Sử dụng type tool

BTVN BUỔI 4

Demo inforgraphic

BTVN BUỔI 5

Magazine

BTCK

CV

Bằng Giỏi