Lý Nguyệt Thu

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
FTU
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
24/12/2016
Liên hệ
Kỹ năng
PT 36.1
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Hà Phương Thảo
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PR - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0