Nguyễn Huỳnh Vĩ Hòa

@DailyTrip

You can change the world with just an idea

TP. HCM

Đang làm tại
WhatzUp
Học tại
Trường đời
Dự án đã thực hiện
19 dự án
Số lượt xem
17464 lượt
Số lượt thích
60 lượt
Số lượt Featured
6 lượt
Thành viên từ
21/03/2017
Lần cuối Online
10-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Bai 1 Vi Hoa

2020-01-04 20:54:37 · 2003 views

VE TUONG VAT MANG

2018-11-11 09:25:12 · 1750 views

BTVN 2

2018-11-10 09:19:58 · 1519 views

BTVN 1 - Vĩ Hòa

2018-11-04 02:41:59 · 1628 views

15 DAYS CHALLENGE - GEN 3

2018-03-27 04:04:40 · 367 views

YOUR NAME - ANIME HAY NHẤT TỪNG XEM

2017-12-15 18:54:36 · 541 views

BỘ ẤN PHẨM - WORKSHOP RETOUCHING PHOTOSHOP

2017-11-28 00:56:34 · 595 views

ẤN PHẨM - FOOD FAIR 2017 - 9CV9

2017-10-25 15:25:07 · 461 views

- KEY VISUAL -

2017-09-14 02:15:41 · 4452 views

3 BƯỚC LÀM QUEN CÙNG ColorME

2017-07-11 19:53:41 · 509 views

MỘT BUỔI TRƯA RẢNH RỖI....

2017-06-27 00:21:40 · 416 views

- ENEMY -

2017-04-29 14:57:42 · 607 views

- BRAND GUIDELINE -

2017-04-26 14:30:18 · 313 views

- THE MIST -

2017-04-21 20:31:06 · 313 views

BÀI NHIỀU QUÁ AHUHU

2017-04-14 17:12:48 · 437 views

- THE PANDORA -

2017-04-13 21:00:58 · 384 views

BT 2

2017-04-12 14:04:27 · 321 views

- THE BRIDGE -

2017-04-09 13:07:25 · 418 views

Bài tập AI 1

2017-04-06 23:00:52 · 430 views

DP - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Digital Painting - Sài Gòn
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
DP 41.1 (Sài Gòn)
Digital Painting - Sài Gòn
Giảng viên:
Nguyễn Quốc Toàn
Số buổi đã học: 4 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /13
ID 31.2 (Sài Gòn)
InDesign
Giảng viên:
Võ Vân Anh
Trợ giảng:
Lê Huỳnh Mai Phương
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN Buổi 1

YOUR NAME - ANIME HAY NHẤT TỪNG XEM

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ

AI 23.8 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Kiều Bảo Duy
Trợ giảng:
Doãn Thanh Hải
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN B1

Bài tập AI 1

BTVN B2

BT 2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTVN B6

- BRAND GUIDELINE -

BTCK

PS 23.11 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Son Pham
Trợ giảng:
Le Tuan Dat
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /8

[BUỔI 1] BÀI TẬP VỀ NHÀ

- THE BRIDGE -

[BUỔI 2] BÀI TẬP VỀ NHÀ

- THE PANDORA -

[BUỔI 3] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BÀI NHIỀU QUÁ AHUHU

[BÀI TẬP GIỮA KÌ] - POSTER

- THE MIST -

[BUỔI 5] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN B6

BTVN B7

BTCK

- ENEMY -