Nguyễn Huỳnh Vĩ Hòa

@DailyTrip

You can change the world with just an idea

TP. HCM

Đang làm tại
WhatzUp
Học tại
Trường đời
Dự án đã thực hiện
19 dự án
Số lượt xem
18333 lượt
Số lượt thích
60 lượt
Số lượt Featured
6 lượt
Thành viên từ
21/03/2017
Lần cuối Online
10-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
Bai 1 Vi Hoa

2020-01-04 20:54:37 · 2155 views

VE TUONG VAT MANG

2018-11-11 09:25:12 · 1921 views

BTVN 2

2018-11-10 09:19:58 · 1593 views

BTVN 1 - Vĩ Hòa

2018-11-04 02:41:59 · 1791 views

15 DAYS CHALLENGE - GEN 3

2018-03-27 04:04:40 · 368 views

YOUR NAME - ANIME HAY NHẤT TỪNG XEM

2017-12-15 18:54:36 · 554 views

BỘ ẤN PHẨM - WORKSHOP RETOUCHING PHOTOSHOP

2017-11-28 00:56:34 · 595 views

ẤN PHẨM - FOOD FAIR 2017 - 9CV9

2017-10-25 15:25:07 · 462 views

- KEY VISUAL -

2017-09-14 02:15:41 · 4651 views

3 BƯỚC LÀM QUEN CÙNG ColorME

2017-07-11 19:53:41 · 509 views

MỘT BUỔI TRƯA RẢNH RỖI....

2017-06-27 00:21:40 · 416 views

- ENEMY -

2017-04-29 14:57:42 · 692 views

- BRAND GUIDELINE -

2017-04-26 14:30:18 · 314 views

- THE MIST -

2017-04-21 20:31:06 · 314 views

BÀI NHIỀU QUÁ AHUHU

2017-04-14 17:12:48 · 440 views

- THE PANDORA -

2017-04-13 21:00:58 · 386 views

BT 2

2017-04-12 14:04:27 · 322 views

- THE BRIDGE -

2017-04-09 13:07:25 · 419 views

Bài tập AI 1

2017-04-06 23:00:52 · 431 views

DP - Danh Sách Chờ (Sài Gòn)
Digital Painting - Sài Gòn
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
DP 41.1 (Sài Gòn)
Digital Painting - Sài Gòn
Giảng viên:
Nguyễn Quốc Toàn
Số buổi đã học: 4 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /13
ID 31.2 (Sài Gòn)
InDesign
Giảng viên:
Võ Vân Anh
Trợ giảng:
Lê Huỳnh Mai Phương
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN Buổi 1

YOUR NAME - ANIME HAY NHẤT TỪNG XEM

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ

AI 23.8 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Kiều Bảo Duy
Trợ giảng:
Doãn Thanh Hải
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN B1

Bài tập AI 1

BTVN B2

BT 2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTVN B6

- BRAND GUIDELINE -

BTCK

PS 23.11 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Son Pham
Trợ giảng:
Le Tuan Dat
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /8

[BUỔI 1] BÀI TẬP VỀ NHÀ

- THE BRIDGE -

[BUỔI 2] BÀI TẬP VỀ NHÀ

- THE PANDORA -

[BUỔI 3] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BÀI NHIỀU QUÁ AHUHU

[BÀI TẬP GIỮA KÌ] - POSTER

- THE MIST -

[BUỔI 5] BÀI TẬP VỀ NHÀ

BTVN B6

BTVN B7

BTCK

- ENEMY -