Phạm Phương LInh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
không
Học tại
THPT
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
10104 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
29/06/2021
Lần cuối Online
21-12-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btvn buổi 5

2021-07-22 15:28:59 · 1161 views

btvn buổi 2

2021-07-21 21:17:12 · 858 views

bt cuối kì

2021-07-21 14:35:18 · 1099 views

cuối kì

2021-07-20 15:39:43 · 1155 views

demo inforgraphic

2021-07-18 00:57:01 · 990 views

btvn buổi 3

2021-07-16 18:33:23 · 707 views

btvn buổi 3

2021-07-13 23:58:51 · 847 views

btvn buổi 2

2021-07-09 10:08:23 · 1240 views

btvn buổi 1

2021-07-07 11:13:55 · 851 views

btvn buổi 1

2021-07-04 13:20:48 · 1196 views

AI 76.15 (Online)
Illustrator
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

btvn buổi 1

BTVN BUỔI 1

btvn buổi 2

BTVN BUỔI 3

btvn buổi 3

BTVN BUỔI 4

demo inforgraphic

BTVN BUỔI 5

btvn buổi 5

BTCK

bt cuối kì

Xem bằng
PS 76.17 (Online)
Photoshop
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN buổi 1

btvn buổi 1

BTVN buổi 2

btvn buổi 2

BTVN buổi 3

btvn buổi 3

BTCK

cuối kì

Xem bằng