Tìm kiếm
Nguyễn Thị Khánh Huyền

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Sinh viên
Học tại
Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
477 lượt
Thành viên từ
30/06/2021
Lần cuối Online
16-07-2021
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN buoi 2

2021-07-10 13:45:11 · 332 views

Công cụ vẽ hình

2021-07-07 12:39:53 · 145 views

AI 76.15 (Online)
Illustrator
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

Công cụ vẽ hình

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTCK

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0