Nguyễn Cao Cường

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
Học viện Hành chính Quốc gia
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
305 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Thành viên từ
25/05/2017
Liên hệ
Kỹ năng
bài tập nhóm: Poster sashimi

2017-06-27 18:54:11 · 30 views

Poster phim Người Phán Xử

2017-06-19 01:27:49 · 105 views

BTVN buổi 3: Magazine

2017-06-15 00:52:40 · 40 views

BTVN Buổi 2: Layout

2017-06-09 23:44:21 · 100 views

Nộp bài tập: Chấn động thị trường chuyển nhượng bóng đá 2017

2017-06-08 01:28:05 · 30 views

PS 25.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Minh Triều
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN BUỔI 1

Nộp bài tập: Chấn động thị trường chuyển nhượng bóng đá 2017

[BUỔI 2] BTVN

BTVN Buổi 2: Layout

BTVN BUỔI 3

BTVN buổi 3: Magazine

[BUỔI 4] - BTVN

Poster phim Người Phán Xử

[BUỔI 5] - BTVN

[BUỔI 6] - BTVN

bài tập nhóm: Poster sashimi

BÀI TẬP CUỐI KÌ