Vũ Thị Ngân Hà

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
.
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
189 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
28/05/2017
Liên hệ
Kỹ năng
Nộp Bài Tập Buổi 3

2017-06-15 02:07:45 · 58 views

BÀI TẬP AE BUỔI 2

2017-06-13 16:06:55 · 41 views

AE Zoo2

2017-06-07 00:49:45 · 90 views

AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 25.1
After Effects
Giảng viên:
Thu Trang
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Buổi 1

AE Zoo2

BTVN Buổi 2

BÀI TẬP AE BUỔI 2

BTGK

Nộp Bài Tập Buổi 3