Hoàng Hương Giang
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
1 lượt
Thành viên từ
16/11/2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Hoàng Hương Giang

2022-03-31 11:12:21 · 1 views

Hoàng Hương Giang

2022-03-31 11:00:59 · 0 views

AI 86.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

[Buổi 1] Làm quen với Ai

Hoàng Hương Giang

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

[Buổi 3] Typography

[Buổi 4] Bài tập giữa kỳ

[Buổi 6] Infographic

[Buổi 8] Bài tập cuối kỳ

Xem bằng