Nguyễn Thị Mai
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
2 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
07/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN Buổi 2

2022-03-27 09:07:32 · 1 views

BTVN Buổi 1

2022-03-20 00:40:51 · 1 views

AI 86.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

[Buổi 1] Làm quen với Ai

BTVN Buổi 1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN Buổi 2

[Buổi 3] Typography

[Buổi 4] Bài tập giữa kỳ

[Buổi 6] Infographic

[Buổi 8] Bài tập cuối kỳ

Xem bằng