Bùi Hoàng Anh

.

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
20 dự án
Số lượt xem
1055 lượt
Số lượt thích
58 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
25/03/2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2023-01-11 19:23:17 · 11 views

Gia Khoa

2022-12-12 16:52:21 · 45 views

Gia Khoa

2022-12-02 13:20:55 · 49 views

Gia Khoa

2022-11-23 18:02:36 · 29 views

Gia Khoa

2022-11-07 17:12:31 · 20 views

Gia Khoa

2022-11-02 16:36:54 · 13 views

Gia Khoa

2022-10-28 15:55:03 · 19 views

Gia Khoa

2022-10-19 15:01:03 · 60 views

Gia Khoa

2022-10-12 16:07:36 · 24 views

Gia Khoa

2022-10-10 16:28:46 · 36 views

Gia Khoa

2022-10-07 11:38:48 · 46 views

Gia Khoa

2022-10-05 10:25:10 · 75 views

Gia Khoa

2022-09-30 14:32:03 · 87 views

Gia Khoa

2022-09-28 14:22:54 · 37 views

Gia Khoa

2022-09-21 14:22:27 · 91 views

Gia Khoa

2022-09-14 15:04:30 · 93 views

Gia Khoa

2022-09-12 15:43:53 · 64 views

Gia Khoa

2022-09-07 10:07:53 · 90 views

Gia Khoa

2022-09-05 10:08:55 · 68 views

Gia Khoa

2022-08-31 14:10:26 · 98 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Thị Vân Khánh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 20 /31

BTVN Buổi 1

Gia Khoa

BTVN Buổi 2

Gia Khoa

BTVN Buổi 3

Gia Khoa

BTVN B4

Gia Khoa

BTVN B5

Gia Khoa

BTVN B6

BTCK

Gia Khoa

[PS] BTVN Buổi 1

Gia Khoa

[PS] BTVN Buổi 2

Gia Khoa

[PS] BTVN Buổi 3

Gia Khoa

[PS] BTVN Buổi 4

Gia Khoa

[PS] BTVN Buổi 5

Gia Khoa

[PS] BTVN Buổi 6

Gia Khoa

[PS] Bài Tập Cuối Môn

Gia Khoa

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

Gia Khoa

[FD] BTVN Buổi 4

Gia Khoa

[PS] BTVN Buổi 5

Gia Khoa

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

Gia Khoa

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

Gia Khoa

Final Assignment Fundamental

Gia Khoa

BTVN B1

BTVN Buổi 2

BTVN B3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTCK

BTCK