Bùi Hoàng Anh

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
521 lượt
Số lượt thích
19 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
25/03/2022
Liên hệ
Kỹ năng
Hoàng Anh

2022-09-30 14:32:03 · 73 views

Hòa

2022-09-28 14:22:54 · 27 views

Heydar Aliyev Center

2022-09-21 14:22:27 · 71 views

Hoàng Anh

2022-09-14 15:04:30 · 80 views

Isometric

2022-09-12 15:43:53 · 50 views

Hoàng Anh

2022-09-07 10:07:53 · 79 views

Bùi Hoàng Anh

2022-09-05 10:08:55 · 61 views

BTVN buổi 1

2022-08-31 14:10:26 · 80 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 8 /10

BTVN Buổi 1

BTVN buổi 1

BTVN Buổi 2

Bùi Hoàng Anh

BTVN Buổi 3

Hoàng Anh

BTVN B4

Isometric

BTVN B5

Hoàng Anh

BTVN B6

BTCK

Heydar Aliyev Center

[PS] BTVN Buổi 1

Hòa

[PS] BTVN Buổi 2

Hoàng Anh

[PS] BTVN Buổi 3