Tìm kiếm
Nguyễn Như Khải

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
186 lượt
Số lượt thích
13 lượt
Thành viên từ
25/04/2022
Liên hệ
Kỹ năng
Bài Tập Cuối Môn

2022-10-19 18:11:32 · 43 views

Bài Tập buổi 5

2022-10-10 18:11:44 · 19 views

Bài tập

2022-09-30 13:33:56 · 33 views

bài tập

2022-09-21 19:32:34 · 32 views

Bài Tập về nhà

2022-09-08 22:40:34 · 33 views

bài tập về nhà

2022-09-08 22:39:22 · 3 views

Bài Tập

2022-09-05 14:38:30 · 10 views

Bài Tập 1

2022-08-31 12:06:56 · 13 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 5 /25

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

Bài Tập về nhà

BTVN B4

BTVN B5

BTVN B6

BTCK

bài tập

[PS] BTVN Buổi 1

[PS] BTVN Buổi 2

Bài tập

[PS] BTVN Buổi 3

[PS] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

Bài Tập buổi 5

[PS] BTVN Buổi 6

[PS] Bài Tập Cuối Môn

Bài Tập Cuối Môn

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

Final Assignment Fundamental