Nguyễn Như Khải

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
255 lượt
Số lượt thích
14 lượt
Thành viên từ
25/04/2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTCM

2023-01-11 19:53:39 · 14 views

Bài Tập Cuối Môn. Nguyên lý thiết kế

2022-12-12 19:15:10 · 36 views

Bài Tập Cuối Môn

2022-10-19 18:11:32 · 47 views

Bài Tập buổi 5

2022-10-10 18:11:44 · 21 views

Bài tập

2022-09-30 13:33:56 · 36 views

bài tập

2022-09-21 19:32:34 · 39 views

Bài Tập về nhà

2022-09-08 22:40:34 · 35 views

bài tập về nhà

2022-09-08 22:39:22 · 3 views

Bài Tập

2022-09-05 14:38:30 · 11 views

Bài Tập 1

2022-08-31 12:06:56 · 13 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Thị Vân Khánh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 1 /72
Số Topic đã hoàn thành: 7 /31

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

Bài Tập về nhà

BTVN B4

BTVN B5

BTVN B6

BTCK

bài tập

[PS] BTVN Buổi 1

[PS] BTVN Buổi 2

Bài tập

[PS] BTVN Buổi 3

[PS] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

Bài Tập buổi 5

[PS] BTVN Buổi 6

[PS] Bài Tập Cuối Môn

Bài Tập Cuối Môn

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

Final Assignment Fundamental

Bài Tập Cuối Môn. Nguyên lý thiết kế

BTVN B1

BTVN Buổi 2

BTVN B3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTCK

BTCM